Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Kandidater_DMValg.jpg
Der er mange kandidater og kun 15 pladser.
Valg i DM

Her er kandidaterne til valget i DM

68 kandidater kæmper om 15 pladser i DM’s hovedbestyrelse. Vi har interviewet alle listerne, så du kan vurdere, hvem der fortjener din stemme.

DM Kultur og Medier
"Vi skal have flere tillidsfolk og lokale overenskomster"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

Vi vil et DM, der mindsker antallet af usikre og prekære ansættelser. Som viser offentligheden den værdi, DM’ernes arbejde har for samfundet. Og som er mere nærværende for medlemmerne på arbejdspladserne.

Derfor vil vi arbejde for, at DM sætter forstærket adgang til efteruddannelse, barsel og fastansættelse for midlertidigt ansatte på dagsordenen til overenskomstforhandlingerne.

Samtidig vil vi fastholde DM’s rolle som en tydelig og skarp fagforening i den offentlige debat. DM skal sige politikere og erhvervsorganisationer imod, hvis de underspiller værdien af kultur- og medieområdet. Og DM skal fortælle befolkningen om den store betydning, som humanister, scient.er og andre medlemmer har for Danmarks økonomi, kulturliv og uddannelser.

Endelig vil vi bruge flere ressourcer på DM’s opsøgende indsatser på arbejdspladserne. Medlemmer og tillidsfolk skal have stærkere støtte.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Vores liste er skabt af DM’ere, der arbejder med kultur- og medievirksomhed. Derfor har vi erfaring med arbejdspladser med mange usikre og midlertidige ansættelser.

Samtidig har vi også erfaring med, hvordan DM’ere kan skabe udvikling og nye løsninger i virksomheder med forskellige faggrupper. Begge dele kan vi trække på i arbejdet for alle 60.000 DM’ere.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Vi vil sikre flere tillidsfolk på arbejdspladserne og flere lokale overenskomster. Det er vigtige værktøjer til at skabe stærke lokale fællesskaber og mere lige forhold mellem akademikere i faste, midlertidige og freelancestillinger.

Anders Dalsager

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Anders Dalsager (listefører)
Vibeke Knöchel Christensen
Katja Sønder Tuxen
Kamilla Jensen Husen
Nicklas Hilding Andersen
Carsten Ortmann
Ida Elisabeth Mørch
Casper Hennie
Kent Laursen
Lars Trap-Jensen

Thomas-Vils-Pedersen_1_6x7.jpg

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Thomas Vils Pedersen
Janne Gleerup
Olav Wedege Bertelsen
(listefører)
Brian Arly Jacobsen
Alexandra E. Møller Holsting
Frederik Hertel
Karen Gram-Skjoldager
Kristian Lassen
Kristine Niss
Federico Jensen

DM Universitet:
"Vi skal sikre de løstansatte undervisere"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

For det første en styrkelse af Danmark som videnssamfund. Stærke uddannelser og fri forskning på højt niveau forudsætter øgede basisbevillinger, bedre finansieringsformer, og at beslutninger i langt højere grad forankres i fagmiljøerne.

For det andet den gode forskerkarriere, altså gode forskerkarriereforløb uanset køn og bedre karrierevejledning rettet både inden for og uden for akademia. Dette forudsætter et opgør med den rå udnyttelse af folk uden fast ansættelse på og uden for universiteterne.

For det tredje akademikernes arbejdsliv. Styrkelse af arbejdslivskvaliteten på det akademiske arbejdsmarked gennem bedre vilkår, ligestilling, medindflydelse og bredere forståelse i samfundet for akademiske kompetencers betydning.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Vi er en sektorliste med udgangspunkt i universiteterne. Medlemmerne i vores sektor uddanner fremtidens DM’ere og bidrager til videnssamfundet gennem forskning. Vi har derfor en særlig forpligtelse til at sikre uddannelse af fagligt stærke kandidater og for at arbejde for et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Vi vil forfølge disse mål i tæt samarbejde med DM’s øvrige sektorer.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Forbedring af løstansatte underviseres vilkår. Med OK21 blev eksterne lektorer og undervisningsassistenter aftaledækket. Nu kan vi forhandle deres vilkår, særligt pensionsbidrag. Ingen skal stå uden for de almindelige rettigheder.

DM Leder:
"Flere DM’ere skal være ledere"  

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

DM Leder arbejder for, at ledere får viden og værktøjer til at arbejde med psykologisk sikkerhed og tillid – også i en tid med distanceledelse. Vi arbejder også for mere diversitet i ledelse og for ligeløn og styrkelse af lederes karrieremuligheder. I kølvandet på Covid-pandemien er det ekstra væsentligt, at der bliver stillet krav til fremtidens arbejdspladser og fokuseret på, hvad god ledelse er.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

DM Leder har i den seneste valgperiode arbejdet for, at ledelsesdagsordenen konkretiserer sig aktivt i direkte medlemstilbud til DM’ere. Det er bl.a. sket gennem udvikling af DM’s mentorordning og medlemsnetværk.

Vi har fokus på, at det også er væsentligt at sikre et godt, tillidsfuldt og bæredygtigt arbejdsliv for ledere – og så har vi særligt fokus på, at der også er fokus på ligeløn og styrkelse af karrieremuligheder for ledere i DM. Vi skal både have flere DM’ere, flere kvinder og flere med flerkulturel baggrund i ledelse.

Vi tror på, at man med DM-baggrund har noget særligt at tilbyde i forhold til både at fremme tillidsbaseret ledelse og at fremme arbejdspladser med større mangfoldighed.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Vi vil arbejde fokuseret på en større diversitet i ledelse – det vil også sige, at en større andel med DM-baggrund bliver ledere. Herudover vil vi gerne sikre en fortsat styrkelse af medlemstilbud til DM’ere i ledende stillinger eller på vej ind i ledelse.

FotoLeneKrabbesmark.jpg

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Anne-Mette Wehmüller
Lene M. Krabbesmark (listefører)

MiaVinkelman.jpg

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Mia Vinkelman (listefører)

Den fællesskabende liste:
"Vi skal etablere en klima-tænketank"

Hvad er dine vigtigste mærkesager?

Listen skal bidrage til konstruktive dialoger, der samler DM. Et DM båret af visioner om en bæredygtig fremtid. DM skal have fokus på det fælles bedste for mennesket og naturen og finde løsninger på aktuelle udfordringer på tværs af sektorer, uddannelses- og ansættelsesformer.

Arbejdsmarkedet er under forandring, og den danske model er udfordret. Der er brug for at forny modellen, så den også sikrer tryghed og efteruddannelse til atypisk ansatte, selvstændige, kombinatører og dagpengemodtagere. Vi skal pudse solidaritetsbegrebet af og bruge det aktivt i debatten om vores fælles fremtidige arbejdsvilkår.

Hvad adskiller dig fra de andre lister?

Den fællesskabende liste vil arbejde for bæredygtig velstand frem for vækst. Både i forhold til den grønne omstilling og i forhold til fx fleksibel arbejdstid, fordi tid og fordybelse er en sparsom ressource. DM skal være vært for den grønne dagsorden. Bidrage med viden, nye løsninger og lægge pres på for at få omsat de politiske løfter til handling. Bæredygtighed skal sættes forrest som et pejlemærke for dette arbejde.

Hvis du skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Den fællesskabende liste vil etablere en klimatænketank i samarbejde med andre relevante aktører som forskere og virksomheder samt inddrage de unge og deres måde at tænke på. DM’s medlemmer har en masse at bidrage med som humanister, samfundsfaglige, cand.scient.er, tech/it, privatansatte, offentligt ansatte, freelancere, ledige, selvstændige. Hvis vi ikke sammen kan komme med nogle løsninger, hvem skulle så?

Den fleksible arbejdsstyrke:
"Bedre adgang til efteruddannelse for alle"

Hvad er jeres vigtigste mærkessager?

Vi vil kæmpe for en større forståelse for det brogede arbejdsliv, der er virkeligheden for flere og flere akademikere, fra de nyuddannede til de mere garvede af slagsen.

Selvvalgt eller ufrivilligt, så har mange DM’ere det til fælles, at det almindelige sikkerhedsnet, som er skabt til fastansatte, ikke i samme grad kan gribe dem, når de har brug for det. Det vil vi gerne arbejde for, at flere bliver opmærksomme på

Vi skal styrke DM’s stemme i debatten og arbejde aktivt for at forbedre vilkårene. Om det drejer sig om sygedagpenge og efteruddannelse eller om arbejdsmiljø og ytringsfrihed for dem, der ikke bare selv kan råbe op, fordi de er afhængige af at få næste opgave eller næste projektansættelse.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Vi lægger vægt på at se og kende det akademiske arbejdsliv og arbejdsmarked fra alle vinkler. Vi arbejder for et DM, der kan støtte den enkelte akademiker gennem hele arbejdslivet, uanset om det er en erfaren selvstændig, en fastansat på overenskomst eller den nyuddannede, der kæmper for at få fodfæste i første job eller opgave.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Bedre adgang til efteruddannelse for alle uanset ansættelsesform. Det er altafgørende for de højtuddannede løstansatte, selvstændige og freelancere at kunne holde deres viden opdateret – for vi skal ud og "vinde" den næste opgave, den næste projektansættelse hver eneste gang.

Helle Idland

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Helle Idland (listefører)
Susi Trolle
Charlotte Andresen Vilsholm
Henrik West
Hanne Smith Pedersen
Anne Tang Thomsen
Gitte Kristensen

Tomme Dalegaard Madsen

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Tommy Dalegaard Madsen
(listefører)
Jimmy Krab
Karen Drejer
Inge Regnarsson
Jens Eistrup
Helle Juel Johansen
Anders Henning Simonsen
Lene Bejer Damgaard
Helle Waagner
Erik Lomstein

DM Undervisere:
"Vi skal styrke den kollektive medbestemmelse på arbejdspladsen"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

DM skal være medlemmernes fagforening, hvor medlemsdemokrati og professionalitet går hånd i hånd til alle medlemmers bedste.

DM skal fortsat være den foretrukne fagforening for undervisnings- og forskningssektoren ved at have en klar politisk kant i debatten om uddannelsernes kvalitet og institutionernes udvikling.

DM skal arbejde for at bedre løn- og ansættelsesmæssige vilkår for alle medlemmer og på undervisnings- og forskningsinstitutioner særligt arbejde for, at tidsbegrænsede ansættelser skal erstattes med faste ansættelser. Alle kan gøre krav på trygge arbejdsvilkår.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Historisk har DM Undervisere hejst flaget for, at interessevaretagelsen skal gå på to ben: fastholde et fokus på arbejdets indhold og kvalitet og samtidig have et konstant blik på betingelserne for arbejdet i form at kollektive overenskomster og formulering af stillingsindholdet.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Vi har en særlig opgave de kommende år med at støtte vores medlemmer i kampen for bedre og mere anstændige vilkår for at udføre arbejdet. Det er vigtigt, at vi i DM fastholder en kollektiv tilgang til løsning af de problemer, der er med det stigende arbejdspres. Vi ser flere og flere eksempler på, at den individuelle strategi på det pressede arbejdsmiljø er, at medlemmer forlader deres job i utide og/eller søger nedsat tid i håbet om at kunne overleve.

En forudsætning for at forbedre arbejdsmiljøet og øge kvaliteten af arbejdet er, at demokratiet og medbestemmelsen på arbejdspladserne styrkes. Derfor vil vi arbejde for at fremme den kollektivt orienterede medarbejderindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladserne.

"Medlemmerne skal på banen som eksperter"
Privatansattes fællesliste – Fremtidens arbejdsmarked

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

Vores tre vigtigste sager er tidssvarende fagforeningsmetoder, at synliggøre medlemmernes værdiskabelse på arbejdsmarkedet og bæredygtige arbejdspladser i et bæredygtigt samfund.

DM har stadigt flere medlemmer, der er ansat uden en overenskomst, og som arbejder uden for traditionel offentlig sektor og undervisning. Her skal vi kunne rådgive alle medlemmer, også om at udvikle sin faglighed i voksende sektorer som it, pharma, biotek, handel, rådgivning, NGO’er mv.

Fordi hele DM-arbejdsmarkedet i dag er ekstremt broget og mangfoldigt på tværs af sektorer, skal vi genopfinde og genopdage, hvordan man kan være aktiv i og bruge sin fagforening, så DM er relevant på nye områder.

Endelig vægter vi bæredygtighed højt i forhold til både klima og et stadig mere omskifteligt og accelereret arbejdsliv, hvad enten man er nyuddannet, midt i karrieren eller senior.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Vi mener at have det mest helstøbte program, der kombinerer klassisk overenskomstarbejde og støtte til løstansatte med fokus på grøn omstilling, digitalisering og globalisering. Samtidig vil vi, at faglighed, netværk og faglig udvikling skal opprioriteres.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

DM skal fortsat primært være optaget af løn- og arbejdsvilkår, men også udvikle flere forskellige medlemstilbud – herunder skal vi få medlemmerne på banen som eksperter med videnbaserede bud på fremtidens løsninger og som sparringspartnere, der støtter hinanden gensidigt.

01 Bjarke Friborg.jpg

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Bjarke Friborg (listefører)
Lotte Bjerrum Køie
Morten Hofman Rytter
Anne-Marie Borritz
Sine Jensen
Mathias Morten Braae
Marc Grønlund
Jakob Skovgaard
Signe Ejersbo

AnneBisgaardPors-314

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Anne Bisgaard Pors (listefører)
Andreas Bech
Nynne Meyn Christensen

DM Offentlig: Statsansatte og AC-tap
"Den administrative akademikers værdi i det offentlige skal anerkendes"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

Akademisk arbejdskraft fylder 40 % i staten. Af dem er ca. 4.000 medlem af DM. DM’s medlemmer i staten er alt fra fuldmægtige, konsulenter, projektledere, administratorer, sagsbehandlere, rådgivere, kommunikationsmedarbejdere til AC-tap på universiteter og professionshøjskoler. Vi vil arbejde for, at disse medlemmers ønsker, behov og interesser bliver hørt i DM og i den politiske interessevaretagelse.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Politisk set ønsker listen særligt at arbejde for en bedre statslig overenskomst, mere tillidsbaseret ledelse på de statslige arbejdspladser, bedre vilkår for et fleksibelt arbejdsliv og anerkendelse af den offentligt ansatte akademikers værdiskabelse.

I DM vil listen særligt arbejde for et øget fokus på embedsmandsrollen og arbejdsvilkår, øget TR-understøttelse og kontakt til TR på de statslige arbejdspladser, nemmere adgang til at afholde AC-arrangementer på tværs af AC-forbund, bedre understøttelse af AC-klubber på arbejdspladser og bedre TR-dækning på statens arbejdspladser.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Vi vil sikre indflydelse på DM’s strategi, indsatser, overenskomstforhandlinger og politiske interessevaretagelse for ansatte i staten. Konkret vil listen sikre, at den administrative akademikers værdi i det offentlige bliver set, hørt og anerkendt – og ikke udskældt. Og så vil vi sikre, at TR’er og AC-klubber i staten får mere TR-understøttelse i DM og bedre kår for at afholde AC-arrangementer.

Lige-listen:
"Vi lover at hejse fanen for ligestilling"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

Det er først og fremmest ligestilling og ligebehandling. Vi ønsker et arbejdsmarked uden forskelsbehandling i forhold til både køn, alder, funktionsnedsættelse, etnisk oprindelse, seksuel orientering og andet. For os hænger det uløseligt sammen med et fokus på de ulige forhold på arbejdsmarkedet.

Vi ved fx, at DM-kvinder er dårligere lønnede og mere "prekære" end mændene. Vi ved også, at folk med funktionsnedsættelser har dårligere adgang til arbejdsmarkedet. Men det er ved at se på overlappet i udfordringer, at vi virkelig mener, at der kan rykkes på noget.

Vi mener også, at arbejdsmarkedets logikker grundlæggende har behov for at blive nytænkt. Der skal være mere fleksibilitet i forhold til rettigheder og ydelser og større fokus på trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv og arbejdsmarked, hvis vi skal lykkes ift. ligebehandling.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Vi er en tværgående liste, som er forenet omkring at ville fremme et mere lige arbejdsmarked frem for sektorbestemte løn- og arbejdsvilkår. Vi er fra både det offentlige og private arbejdsmarked, er fastansatte, selvstændige og kombinatører og bor på tværs af landet.

Vi er også i den yngre ende af skalaen og står derfor midt i de udfordringer, som skævhederne på arbejdsmarkedet kan medføre ift. boliglån, barsel, efteruddannelse og andet, som vi gerne vil skabe synlighed om ikke er lige nemt for alle.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Vi vil love altid at hejse fanen for, at vi forholder os til ligestilling, ligebehandling, arbejdsmarkedstilknytning og livsfaser i vores analyser, politikker og kommunikation.

lige-listen Julia.jpg

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Julia Bjerre Hunt (listefører)
Sabrina Vitting-Seerup
Andreas Tang-Brock
Claudia El-Hage
Troels Broberg Carlander
Astrid Elkjær Sørensen
Jonas Hedegaard
Rikke Karen Voergård-Olesen
Maria Mortensen

Sune.jpg

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Sune Bach (listefører)
Mette Sejerup Rasmussen
Anders Christian Rasmussen
Elisabeth Rafael Kreutzfeldt
Karina Heuer Bach

DMO – Kommuner og Regioner
"Vi bliver nødt til at stå sammen"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

DM skal kæmpe for at give medarbejderne mere magt over deres hverdag. Flere arbejdsgivere har opdaget, at de ved at sætte deres akademiske medarbejdere mere fri får et bedre output. Altså øget mulighed for selv at styre, hvor og hvornår man arbejder. Forhåbentlig vil vi kunne få nogle af de erfaringer til at blive til rettigheder for vores medlemmer.

Vi vil arbejde for, at det ikke skal være forholdet til den enkelte leder, som afgør, hvordan man kan arbejde, men i stedet arbejdets karakter. Det ansvar kan vores medlemmer magte, og det er en nødvendighed for at sikre en mere sammenhængende hverdag for os alle.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

I forhold til de andre lister er vi en liste, som har vores rødder ude som tillidsvalgte på arbejdspladser i kommuner og regioner, hvor vi også prøver at hjælpe vores kolleger.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Vi skal prioritere en samlet fagbevægelse. Ude på de lokale arbejdspladser arbejder vores medlemmer side om side med folk med mange andre fagligheder. Og vi har en fælles interesse både med de folk og med alle andre lønmodtagere.

Hvis vi i disse år skal få forbedret vores løn- og arbejdsvilkår, så bliver vi nødt til at stå sammen. For at gøre det må vi også støtte de behov, som andre grupper har, og derudover sikre, at de forstår, hvorfor vores ønsker også er baseret på reelle behov.

DM Studerende:

"DM skal gennemsyres af de studerendes interesser"

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?

For det første skal studerende tænkes ind i alle dele af DM’s politik. Vores vigtigste rolle er at være de studerendes stemme. Når det kommer til både uddannelsespolitikken og arbejdsmarkedet, står vi over for en lang række udfordringer, der ikke kan løses med ét pennestrøg. Her skal DM levere de gode løsninger.

For det andet skal DM være en fagforening for fremtiden. En af de store udfordringer, som DM samlet står over for, er, at fagbevægelsen i mange år har haft svært ved at gøre sig relevant for unge og studerende. Vi skal være modige, når det kommer til at udvikle DM’s organisation i en retning, der giver mening for unge medlemmer.

For det tredje skal vi sikre repræsentation og faglig stolthed. Vi ser i øjeblikket, at studerende generelt bliver talt ned. Det sætter sig, at man konstant bliver fortalt, at man ikke har noget at byde ind med, uddanner sig til arbejdsløshed og de andre myter, der florerer. Vi har i DM et særligt ansvar for at repræsentere de af vores medlemmer, der føler sig set ned på, og sige til dem, at de kan være stolte af deres faglighed.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?

Vi stiller op som en samlet liste, for selv om studerende er en stor og divers gruppe, så har vi fælles sag, når det kommer til at udvikle og udfordre rammerne for vores studie- og arbejdsliv.

Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?

Det skal vi ikke. Vores opgave er at arbejde for, at DM gennemsyres af de studerendes interesser på alle områder.

Tom Weinreich

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Tom Weinreich (listefører)
Malte Kolze

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?