Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Sådan Skrev Vi: “Organisationens slagkraft maa forøges”

Med denne overskrift indledte formanden for Dansk Magisterforening, Oluf Sønderlund, “Meddelelser til Medlemmerne” nr. 72 fra den 24. februar 1946.

Efter at have slået det opmuntrende faktum fast, at foreningens medlemstal i løbet af de senere år var vokset til nu 1.000 – faktisk en fordobling – fortsætter formanden med denne opsang:

“Da vor Stand tæller ca. 3000, vil det ses, at der endnu ikke har været nogen Forstaaelse for Betydningen af en stærk Organisation, skønt det ikke har manglet paa Forbilleder som Lægernes, Ingeniørernes og Juristernes. (…) I Storkøbenhavn har cand.mag.erne ikke haft nogen stærk Følelse af, at de bør staa sammen som en Stand, da de ellers staar i Fare for at blive trængt tilbage. Først nu synes det at staa rigtig klart for dem, at Organisationer er et nødvendigt Led i Samfundets Struktur.

Aandsarbejdere maa ogsaa organisere sig i en Fagorganisation; og er man en Gang i en saadan, melder man sig ikke ud, hvis man er utilfreds, men prøver at faa valgt en ny Bestyrelse. Det er en Misforstaaelse, naar den enkelte uden for en Gruppe mener, at hans Fraværelse ikke mærkes. Gruppen bestaar af Individer, der hver især virker ved sit Eksempel, ogsaa ved det daarlige; hvis der ved en Skole er blot to Lærere eller Lærerinder, som ikke er Medlemmer af deres Stands Organisation, saa virker hver af disse som et daarligt Eksempel for den anden”.

Her er vi tydeligvis i en tid, hvor vores tids slogan om “frit organisationsvalg” er ganske utænkeligt. Én stand, én organisation. Og de, der står udenfor, burde skamme sig! Kunne man forestille sig, at DM’s formand i dag skrev til et medlem, der havde meldt sig ud: “Du burde skamme dig! Hvad tænker du dog på?”.

Verdensfjerne humanister
Sønderlund fortsætter: “Haandens Arbejdere er i de sidste Aartier rykket frem med faste Skridt takket være Organisation; cand.mag.er har haft Ord for at være verdensfjerne Humanister; og der er nok noget om det for adskilliges Vedkommende, men nu har den haarde Virkelighed rusket mange op”.

Ellers er mange af temaerne i nr. 72 de samme som i de foregående numre: organisationens struktur og navn, en opgørelse over medlemstallet, et budget for udgivelse af en fortegnelse over alle magistre, Magister-Staten, lønniveauet for magistre, honorarers størrelse for andet arbejde, her oversættelsesarbejde, undervisning af soldater, kursuslæreres aflønning, planerne med at oprette en “Juniorforening” af stud.mag.er, timebetalingen på Niels Brocks Handelsskole og endelig personalia.
Foreningens regnskab i perioden september 1945 til august 1946 så sådan ud:

En kassebeholdning på 6.457,08 kr., kontingentindtægter på 5.058,00 kr. og renteindtægter på 160,76 kr. Sammen med en række andre mindre indtægtsposter var de samlede indtægter på 21.480,99 kr. Af de samlede udgifter på 14.106,00 kr. stod bestyrelsen for 3.054,55 kr. I dag ville det nærmest svare til, at DM’s hovedbestyrelse havde et budget på godt 25 mio. kr. Hvad har de dog brugt pengene til dengang?

Emneord:
DM
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

REKTOR

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Nordic Genetic Resource Center

NordGen søger afdelingschef til genbanken

Nordic Genetic Resource Center

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?