Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Nye regler for special- og chefkonsulenter i staten

I 2009 indføres en ny måde at aflønne special- og chefkonsulenter på. Før var der én basisløn for hhv. special- og chefkonsulenterne, men med virkning fra 1. april 2009 indføres der et interval, inden for hvilket special- og chefkonsulenterne skal indplaceres. Tillæg og engangsvederlag forhandles uændret.

Indførelsen af de nye intervaller betyder samtidig en sikker lønstigning for allerede ansatte special- og chefkonsulenter, idet bunden i intervallet ligger over de hidtidige basislønninger. Men lønstigningen kan blive større, idet der pr. 1. april 2009 skal forhandles om den faktiske indplacering i intervallet. Bliver man ikke enig om andet, sker indplaceringen i bunden af intervallet. Eksisterende tillæg (midlertidige og varige) videreføres under alle omstændigheder ved indplacering i bunden af intervallet, og det bør også være det altovervejende udgangspunkt ved indplacering højere i intervallerne. Da indplaceringen over bundniveauet beror på en konkret forhandling og aftale, kan modregning i eksisterende tillæg dog indgå. Det kan fx være en acceptabel løsning at blive indplaceret højt i intervallet og samtidig aftale modregning i midlertidige tillæg.

De nye intervaller udgør følgende i forhold til de gamle basislønninger:
Der er ikke i overenskomsten eller ved overenskomstforhandlingerne taget stilling til kriterier for, hvor indplacering skal ske i intervallerne. Det eneste, som er fastsat, er, at der skal ske en forhandling herom.

Ved forhandlingerne bør man selvfølgelig søge en så høj indplacering som muligt. Det kan være svært at give generelle anbefalinger med hensyn til kriterier for indplacering, fordi special- og chefkonsulenterne omfatter mange forskellige funktioner og opgaver.

Man kan dog i forhandlingerne bl.a. inddrage følgende:

Funktioner:
  • Jo tungere et ansvar – fagligt, personaleledelsesmæssigt mv., jo højere bør man ligge i intervallet. I den forbindelse kan man inddrage, at den oprindelige tanke med specialkonsulenterne var, at der ikke indgik personaleledelse, men “kun” et fagligt, koordinerende ansvar eller lignende, mens der for så vidt angår chefkonsulenterne kun i begrænset omfang kan være tale om personaleledelse.
  • En funktionsbestemt indplacering giver en mere “robust” indplacering, end hvis der er tale om tillæg, som kan bortfalde, hvis funktionen bortfalder.
  • Funktionsbestemte indplaceringer kan bruges til at lave en lønstruktur, som den enkelte kan udbygge med kvalifikationstillæg.
Kvalifikationer:
  • Mange (især) specialkonsulentstillinger er egentlige karrierestillinger. Her vil det være oplagt at argumentere med kvalifikationer som grundlag for en høj(ere) indplacering i intervallet.
  • Er man rekrutteret på baggrund af en specialviden, vil kvalifikationsbestemt højere indplacering være relevant.
Lønstatistik:
  • Inddrag oplysninger om lønniveauer for special- og chefkonsulenter. Den gennemsnitlige løn inklusive tillæg for specialkonsulenter i staten er ca. kr. 40.000 og for chefkonsulenter ca. kr. 45.000 kr. pr. måned + pension.
  • Inddrag oplysninger om lønniveauerne på arbejdspladsen. Inddrag i særlig grad (slut)lønniveauerne for fuldmægtiggruppen, hvor den rene basisløn og rådighedstillæg på sluttrin giver kr. 32.505,87, hvortil kommer lokalt aftalte tillæg.

Vær opmærksom på, at ovenstående kun gælder for special- og chefkonsulenter, som er ansat efter overenskomstens bestemmelser herom (overenskomstens bilag 4). En række konsulenter er ansat i stillinger klassificeret i lønramme 35 eller 36 (overenskomstens bilag 3), og disse er ikke omfattet af de nye regler. De har dog mulighed for at aftale overgang til aflønning efter de nye regler. Der er ikke aftalt tidsfrister for dette, men skal man have glæde af forbedringen, som følger af indførelsen af intervallerne, skal overgangen ske inden 1. april 2009. Man skal i givet fald kontakte ledelsen om eventuel overgang, og man kan inddrage en lokal tillidsrepræsentant eller sekretariatet.

Alle tal i 1. oktober 2008-niveau eksklusive pension.

   Gammel basisløn pr. måned 
 Nyt interval pr. måned
 Specialkonsulenter 
 35.439,83 kr. 
 36.228 kr. – 37.957 kr. 
 Chefkonsulenter  37.909,17 kr.
 38.994 kr. – 41.070 kr.
 Gammel basisløn pr. måned 
 Nyt interval pr. måned
 Specialkonsulenter 
 35.439,83 kr. 
 36.228 kr. – 37.957 kr. 
 Chefkonsulenter  37.909,17 kr.
 38.994 kr. – 41.070 kr.

 Gammel basisløn pr. måned 
 Nyt interval pr. måned
 Specialkonsulenter 
 35.439,83 kr. 
 36.228 kr. – 37.957 kr. 
 Chefkonsulenter  37.909,17 kr.
 38.994 kr. – 41.070 kr.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Kan du sprog og vil du være med til at modvirke ekstremisme i Danmark?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Københavns Kommue, Teknik- og Miljøforvaltningen

Enhedschef til Bynatur i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommue, Teknik- og Miljøforvaltningen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?