Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Hans Stokholm Kjer
Hans Stokholm Kjer
Debat

Kommissorium for dagpengekommission

Vi bør bygge et nyt dagpengesystem baseret på nutidens og fremtidens arbejdsmarked, siger Hans Stokholm Kjer. Her kommer hans forslag til en dagpengekommission.

Dagpengesystemet er, på trods af visse forbedringer, fortsat skruet sammen på industrisamfundets præmisser. Det er dumt. Der burde nedsættes en dagpengekommission, som skulle bygge et nyt (dagpenge)system baseret på nutidens og fremtidens arbejdsmarked.

Det nuværende system fejler på rigtig mange punkter:

 • Det er administrativt ekstremt tungt
 • Det baserer sig på mistillid til de ledige
 • Det påfører de ledige ansvar og skyld for deres ledighed
 • Det giver de ledige meget forskellige muligheder afhængig af f.eks. tidligere ansættelsesform, indkomst og uddannelsesniveau

Incitament

Men før vi kommer til min skitse til det kommissorium, som dagpengekommissionen kunne arbejde efter, skal vi lige have incitamentet på plads: 

Det er vigtigt, at vi giver kommisionsmedlemmerne incitament til at arbejde så effektivt som muligt, og det er jo en kendt sag, at følgende vil fremme dette:

 • De skal holde deres cv opdateret på en hjemmeside, hvor ingen kigger – bortset fra dem, der kontrollerer, om de holder deres cv opdateret, for det kan man jo ikke gøre elektronisk i 2021.
 • De skal aflevere mindst fire sider på skrift om ugen, uanset om de har noget relevant at skrive eller ej. En gang om måneden skal de uploade et eksempel på nogle af de rapportsider, de har afleveret til en server, hvor ingen læser dem, men blot kontrollerer, om de rent faktisk har uploaded nogle sider.
 • De skal time for time nidkært nedskrive, hvis de foretager sig andet end kommissionsarbejdet. Hvis de laver den mindste fejl i nedskrivningen, forsinkes deres honorar.
 • De skal til enhver tid så klar til at stille til indholdsløse møder, som udelukkende har til formål at orientere dem om ovenstående vilkår for deres arbejde.
 • Hvis de ikke er lykkedes med at aflevere en rapport inden for en afgrænset periode, skal de aktiveres i 37 timer pr. uge – på den måde får de bedre tid til at skrive rapporten.
 • Og så skal honoraret være så lavt, at det giver incitament til at blive færdig i en fart.

Nej – se bort fra afsnittet om incitament. Enhver bør kunne indse, at den slags krav ikke giver andet end modstand mod at løse opgaven. Eller hvad?

Systemet skal have en indbygget agilitet, så det hurtigt kan tilpasse sig nye, uforudsete udviklinger på arbejdsmarkedet

Hovedopgave for dagpengekommissorium:

Skab et retfærdigt system, som giver alle en god og ensartet økonomisk sikkerhed, som på en effektiv måde hjælper ledige ud af ledighed, og som bedst muligt hjælper ledige til at udnytte deres ledighedsperioder til at forbedre deres kompetencer.

Gør dette ud fra et tillidsparadigme, hvor grundantagelsen er, at den enkelte ledige ikke personligt er skyld i den samfundsstruktur, som skaber ledighed, at den lediges personlige interesse er at bidrage til samfundet og stå for egen forsørgelse, samt at den ledige fortsat skal kunne være en ressource i samfundet – også i ledighedsperioden.

Systemet skal have en indbygget agilitet, så det hurtigt kan tilpasse sig nye, uforudsete udviklinger på arbejdsmarkedet.

Undervejs skal kommissionen belyse de centrale begreber i hovedopgaven

Retfærdighed

 • I hvor høj grad bør den økonomiske tryghed være ens for alle?
 • I hvor høj grad bør den økonomiske tryghed være afhængig af tidligere indkomstforhold?
 • I hvor høj grad bør adgangen til økonomisk tryghed være afhængig af tidligere arbejde?
 • I hvor høj grad bør man hjælpe de ledige, som systemet ikke lykkes med at hjælpe tilbage i arbejde? 

System

 • Hvordan kan systemet konstrueres, så det kræver et minimum af administration fra både systemets, de lediges og andre interessenters side?
 • Hvordan kan systemet konstrueres, så det let kan ændres i forhold til nye arbejdsmarkedsmæssige situationer, uden at det samtidig medfører svækket effektivitet og forøget administrationsbyrde?
 • Hvem skal have adgang til hjælp fra systemet – og hvorfor?
 • Hvordan kan systemet fungere i synergi med forskellige ordninger for syge, handicappede, flygtninge, særligt udsatte m.v.?

Økonomisk sikkerhed

 • Hvad forstås ved økonomisk sikkerhed?
 • Hvordan bør forholdet mellem økonomien for ledige og økonomien for ikke ledige være?

Effektivitet

 • Hvilke parametre bør indgå i effektmål?
 • Hvordan gør vi som samfund vores ledige til en ressource?
 • Hvordan sikrer vi en simpel adgang til hjælp?
 • Hvordan sikrer vi udelukkende at give hjælp, som virker?
 • Hvordan tager vi os bedst af de hårdt belastede ledige?
 • Hvordan spiller ledighedssystemet bedst sammen med andre systemer – f.eks. sygedagpengesystemet og SKAT.
 • Hvordan bekæmpes incitamenter til at forblive i ledighed?

Ledige

 • Hvad vil det sige at være ledig?
 • Skal der være forskel på forsikrede ledige og ikke forsikrede ledige – og hvorfor?
 • Hvad kan man med rimelighed foretage sig, mens man er ledig i et paradigme om samfundsgavn frem for et mistillidsparadigme?

Arbejde

 • Hvad er arbejde?
 • Hvorfor er arbejde nødvendigt?
 • Skal der være forskel på, hvilke typer af arbejde der giver adgang til hjælp?
 • Skal alle i samfundet arbejde?
 • Er arbejde det vigtigste for at holde vores samfund i gang?
 • Bør samfundet belønne andet end arbejde?

Ansættelse

 • Hvilke typer af tilknytning til arbejdsmarkedet findes der?
 • Hvordan bør samfundet hjælpe uanset tilknytningsform?
 • Hvordan kan ordningen med løntilskudsjob og virksomhedspraktik erstattes eller forbedres, så den i mindre grad anvendes til at skaffe billig arbejdskraft og i højere grad anvendes som egentlig introduktion til konkrete jobs?
 • Giver skelnen mellem ordinære og ikke ordinære ansættelser stadig mening – hvorfor?

Ledighed

 • Hvilke typer forventninger skal der stilles til den enkelte ledige i ledighedsperioden?
 • Hvordan og hvorfor afgrænses begrebet ledighed op mod begreber som sygdom, nedsat arbejdsevne, efterløn, pension, arbejdsfordeling m.v.?

Kompetencer

 • Hvordan kan samfundet proaktivt bidrage til, at ledige helt eller delvist anvender ledighedsperioder på kompetenceudvikling?
 • I hvilket omfang bør hhv. den lediges ønsker og samfundets erkendte behov for bestemte kompetencer håndteres og tilgodeses i forbindelse med de lediges kompetenceudvikling?

Agilitet

 • Hvordan sikres det, at systemet ikke justeres gennem konstant tilføjelse af nye regler, som risikerer at skabe uendelige rækker af konsekvensrettelser?
 • Hvordan sikres det, at systemet forbliver effektivt og gennemskueligt, selv når det indarbejdes ændringer?

Den seneste dagpengekommissions kommissorium findes her – det er det, vi skal overgå, for det er grundlag for det system vi har nu.

https://bm.dk/arbejdsomraader/kommissioner-ekspertudvalg/dagpengekommission/kommissorium/

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?